Sabtu, 07 Februari 2009

Contoh kitab arab import

Contoh Kitab
Berikut adalah contoh nama-nama kitab arab import yang kami kelompokkan berdasarkan bidang masing-masing.

“Sebelumnya kami minta maaf karena anda akan menemukan banyak kesalahan ketik dalam penulisan kitab dan pengarang, itu semua karena kekurangan kami dan kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih”Kitab Hadits dan Tarikh


Shohih bukhori
Shohih muslim
Sunan tirmizi
Sunan abu daud
Sunan ibn majah
Musnad Imam ahmad
Sunan darimi
Muwattho’
Shohih ibn huzaimah
Al mustadrok
musnad abu ya’la
Musnad imam syafi’e
Fathul bari Ibn hajar
Fathul bari Ibn rojab alhambali
Al minhaj syarahnya shohih muslim imam nawawi
Aunul Ma’bud syarah sunan abi daud
Tuhfatul Ahwazi syarah sunan tirmizi
Attamhid ibn abdil bar
al muntaqo syarhu mmuwattho’
mizanul i’tidal Dzahabi
Usudul gobah
At tsiqot ibn hibban
Taqribut tahdzib
tahdzibut tahdzib
Tuhfatul Asyrof Almizi
Muqoddimah ibn sholah
baitsul hatsis
An nukat ala ibn sholah /ibn hajar
Annukat ala taqribut tahdzib/ ibn baz
Siyar a’laminnubala’/ dzahabi
silsilah ahadits as shohihah
silsilah ahadits dhoifah
shoih jami’is shogir
dho’if jami’is shogir
shohih dan dhoif nasai
shohih dan dhoif tirmizi
shohih dan dhoif abu daud
Dan lain-lain


Aqidah/ Manhaj


Usulus sunnah imam ahmad
As syariah
Assunnah lil barbahari
Syarhu aqidah ahlissunnah
Al ibanah / ibn batthoh
Arrod alal jahmiyyah / abdullah bin ahmad bin hambal
Kholqu afa’lil ibad
At tauhid/ ibn hudzaimah
Aqidaus salaf wa ashhabil hadits/ shobini
Al ibanah an ushulid diyanah/ al asyari
Maqolat islamiyyin/ al asyari
minhajussunnah/ ibn taimiyyah
iqtidhous shirotil mustaqim
Al aqidah At thohawiyyah/ thohawi
Syarhu aqidah thohawiyyah/ ibn iz
Syarhu aqidah thohawiyyah/ al albani
aqidah washitiyyah dan syarahnya ibn utsaimin, al fauzan, kholil khorros
lumatul i’tiqod
syarhu lumatil i’tiqod/ ibn utsaimin
fatawa humawiyyah
Syarhu Aqidah thohawiyyah/ ibn taimiyyah
Al iman
Al istiqomah
mukhtashor showaiqil mursalah
Syifaul alil
ijtimaul jaisy,,
Daru ta’arudh aqli an naqli/ ibn taimiyyah
fatawa al kubro
Dan kitab lainnya beserta Karangan ulama salaf terdahulu dan ulam muashir


Akhlaq dan roqoiq


Az zuhdu/ imam ahmad
tazkiyatun nafsi/ ibn taimiyyah
istigfar/ ibn taymiyyah
Dzaammul hawa/ ibn qoyyim
madarijus salikin
igotsatul lahfan
fawaid
Roudatul muhibbin
‘Umdatus shobirin
Mukhtashor minhajul qoshidin/ ibn qudamah
Talbisul iblis
Al kabair/ dzahabi
dan lain-lain


Fiqh/ ushulul fiqh


Al Umm+ jimaul ilmi+ Arrisalah/ imam syafie
Almuwattho’
Almudawanah al kubro
Syarhu Al muhddzab
roudhul murbi’
Al muhalla
Dan kitab-kitab madzhab yang empat sera syarahnya baik ulam dulu maupun muashir


Tafsir dan ulumut tafsir


Tafsir thobari/ thobari
Tafsir bagowi
Tafsir qurthubi
Tafsir Al kabir / ibn taimiyyah
Tafsir Al qoyyim/ ibn Qoyyim
Tafsir Quranil Azhim/ ibn katsir
Fathul Qodir/ syaukani
Taisirul karimir rohman,,/ As sa’di
tafsir albayan,,,,/shodiq hasan khon
Adhwaul bayan,,/ As singqithi
Aisarut tafasir
dan lain-lain

Lugoh Kumpulan matan nahwu- ajrumuyyah -qothrunnada- alfiyah ibn malik

matan ajrumiyyah
matan qothrunnada
Matan alfiyah ibn malik
Tuhfatussaniyyah Syarah ajrumiyyah
Syarah qothrunnada
Syarah ibn aqil tahqiq muh. Muhyiddin
Audhohul masalik Syarah ibn malik tahqiq Muh. Muhyiddin
Mugni labib
Jamiud durus arobiyyah
Kawakib durriyyah
Syadzartud dzahab, ibn hisyam
kafrowi
hasyiyatus shobban ala asymuni
syarah makudi-syarah ibn malik
fighul lugoh
asrorul balagoh
An nahwu al wadhih
Al balagoh Al wadhihah
Qowaidul lugoh al arobiyyah
Syarhu at tashil
As syi’ru was syuaro’
Al mu’jam al washith
Al mu’jam L wajiz
Mukhtar as sohhah
Al qomus
As shohhah
Tajul arusy
Lisanul arob
Dan lain-lain baik karangan ulama dulu maupun sekarang

Contoh kitab ulama-ulama kontemporer

syarhu al mumti’/ ibn utsaimin
Fathu zil jalali wal ikrom syarah bulugul marom/ ibnu tsaimin
Taisurul allam syarhu umdatil ahkam/ alu bassam
Taudhihul ahkam syarh buluul marom/ alu bassam
Ahkamul janaiz/ al albani
shifatu sholatin nabi
mukhtashor shifatussholah
Aslu shifatus sholah ( tiga jilid asal sifat sholah lengkap dengan takhrijnya dan pemaparan secara detail)
fatawa ulama baladil harom/ ibn baz, ibn utsaimin ,al fauzan,al jibrin dan lain2)
Syaru shohih adabil mufrod / al bukhori, al albani, husen al awayasyah
fiqhul wajiz
Dan lain2

1 komentar:

  1. assalamualaikum..

    adakah antum mengetahui dmn ana bisa mendapatkan/membeli cd/dvd/mp3/audi kajian syeikh shalih utsaimin khususnya yang membahas kitab syarah alfiah ibnu aqil.
    mohon informasinya / cp ya akhi...

    BalasHapus

Terima kasih atas komentar anda